bảo  bối ngưng đọng thời gian rồi rủ nhau địt cô đồng nghiệp
Trung Quốc
bảo bối ngưng đọng thời gian rồi rủ nhau địt cô đồng nghiệp