tôi bị 2 cái buồi chọc vào lồn và lỗ nhị
Tập Thể
tôi bị 2 cái buồi chọc vào lồn và lỗ nhị